Algemene VEILING­VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Bieder: degene die een Bod uitbrengt tijdens de Veiling.
 • Bod: elk door de Bieder tijdens de Veiling geboden bedrag.
 • Gunning: de aanvaarding van het hoogste Bod door de Veilingmeester.
 • Kavel: elke afzonderlijk genummerde activiteit of elk afzonderlijk genummerd object, dat door middel van de Veiling te koop wordt aangeboden.
 • Koper: degene aan wie de Kavel is toegewezen omdat door hem / haar het Bod is uitgebracht dat de Veilingmeester als hoogste bod heeft aanvaard en is gegund.
 • Verkoper: Stichting Lionsclub Heemstede Bennebroek, gevestigd te Heemstede (KvK nr.: 34293211), die de opdracht heeft gegeven tot de Veiling.
 • Veiling: de verkoop van de Kavels onder leiding van de Veilingmeester.
 • Veilingmeester: degene die door Verkoper is aangewezen om de Veiling te leiden.
 • Veilingvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de Veiling.

Artikel 2. Tijdstip en locatie

 • De Veiling wordt gehouden op 30 maart 2020 vanaf ongeveer 22.00 uur, onder leiding van Veilingmeester meneer Henrico van Lammeren en onder toezicht van een notaris.
 • De Veiling vindt plaats in de Pilharmonie te Haarlem.

Artikel 3. Bieden

 • Elke Bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden.
 • Een Bod wordt met 21% omzetbelasting verhoogd nadat Gunning heeft plaatsgevonden.
 • De Veilingmeester bepaalt voor welk bedrag een Kavel wordt ingezet en met welke stappen een Bieding wordt verhoogd.
 • Als twee of meer Bieders gelijktijdig het hoogste Bod uitbrengen, beslist de Veilingmeester hierover en heeft de Veilingmeester het recht de Kavel direct opnieuw te doen veilen met dezelfde rechten.
 • In geval van onenigheid of onduidelijkheid over de toewijzing of over iets anders, bijvoorbeeld wegens een vergissing van de Veilingmeester, beslist de aanwezige notaris in samenspraak met Verkoper dan wel beslist Verkoper hierover en heeft Verkoper het recht de Kavel direct opnieuw te doen veilen met dezelfde rechten.

Artikel 4. Kavel

 • Omschrijvingen van de Kavels en alle schriftelijk of mondeling verstrekte inlichtingen worden geacht naar beste weten van de zijde van Verkoper te zijn gedaan en kunnen nimmer aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Verkoper en/of de Veilingmeester of onttrekking aan de plicht van Koper om de Kavel te betalen. Verkoper geeft ter zake geen enkele garantie of vrijwaring.
 • Verkoper dan wel de Veilingmeester is gerechtigd de volgorde van de te veilen Kavels te wijzigen, Kavels samen te voegen dan wel te splitsen, één of meerdere Kavels uit de Veiling te nemen of aan de Veiling toe te voegen en tijdens de Veiling over de Kavels aanvullende informatie te verstrekken.
 • Een Kavel wordt verkocht in de feitelijke staat waarin deze zich bij aanvang van de Veiling bevindt dan wel, in het geval van een belevenis / activiteit, zoals de Kavel in het veilingboekje en / of door de Veilingmeester wordt omschreven.
 • Als gevolg van de Gunning komt de koop tussen Verkoper en Koper tot stand en is de verkochte Kavel per dat moment voor rekening en risico van Koper. Ontbinding van de koop door Koper is uitgesloten. Kavels blijven eigendom van Verkoper totdat Koper de koopprijs volledig heeft voldaan. Koper zal aan een activiteit of beleving die deel uitmaakt van een gekochte Kavel niet kunnen deelnemen voordat Koper de koopprijs volledig heeft.

Artikel 5. Betaling van de koopprijs

 • Verkoper zal op de avond van de veiling aan Koper een schriftelijke bevestiging uitreiken van de tot stand gekomen koop van de Kavel. Daarbij zal Verkoper gebruik maken van de door Koper verstrekte gegevens.
 • De koopprijs, zijnde het hoogste Bod waarvoor de Gunning heeft plaatsgevonden, vermeerderd met omzetbelasting, dient door Koper aan Verkoper betaald te worden door middel van pinbetaling op de avond zelf, dan wel binnen een betaaltermijn van 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van de koop van de Kavel op de avond van de veiling. Op verzoek wordt aan Koper voor de koop een factuur gezonden.
 • Indien Koper niet binnen de hiervoor in artikel 5.2 gestelde termijn de koopprijs heeft voldaan, is Koper over de koopprijs de wettelijke rente verschuldigd vanaf de Gunning tot de dag van betaling.

Artikel 6. Bezorging

Indien de levering van de Kavel niet onmiddellijk aansluitend aan de Veiling kan plaatsvinden, zal Verkoper met Koper nadere afspraken maken over het tijdstip en de wijze van bezorging van de gekochte Kavel dan wel Koper in contact brengen met de aanbieder van de betreffende Kavel.

Artikel 7. Beperking aansprakelijkheid, bekendheid Veilingvoorwaarden

 • Elke aansprakelijkheid van de Veilingmeester, van Verkoper, van de notaris en van iedere aanbieder van een Kavel die tijdens de Veiling wordt aangeboden dan wel wordt verkocht is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien en voor zover voor het gebruikmaken van of deelnemen aan een activiteit behorend tot een Kavel additionele kosten gemaakt dienen te worden door Koper, zijn deze kosten voor rekening van Koper en kan Koper ter zake geen aanspraak jegens Verkoper of jegens de aanbieder van de betreffende Kavel doen gelden.
 • Koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de Veilingvoorwaarden.

Artikel 8. Niet nakoming

 • Onverminderd de betalingsverplichting als bedoeld in de artikelen 5.2 en 5.3 en onverminderd het recht van Verkoper om nakoming te vorderen, is Koper verplicht tot vergoeding van alle kosten die Verkoper redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met niet nakoming van enige verplichting door Koper voortvloeiende uit de koopovereenkomst en de Veilingvoorwaarden.
 • Indien betaling door Koper niet uiterlijk 3 maanden na de veiling heeft plaatsgevonden, kan Verkoper de koop ontbinden. Dit laat onverlet het recht van Verkoper om Koper aan te spreken wegens de door Verkoper geleden.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op de rechtsbetrekking tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing.

VEILING­VOORWAARDEN Sterrengala Haarlem 30 maart 2020

Op de Sterrengala Haarlem benefietveiling van Stichting Lionsclub Heemstede Bennebroek, gevestigd te Heemstede, zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing: