Algemene VEILING­VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd (alfabetisch):
Bieder: degene die via internet een Bod uitbrengt tijdens de Online Veiling.

Bod: elk door Bieder tijdens de Online Veiling geboden bedrag, inhoudend een gedeelte ter betaling van de normale prijs van het Kavel en een gedeelte als Giftelement ten behoeve van het met de Online Veling te dienen goede doel.

Giftelement: het gedeelte van de Koopprijs van het Kavel dat wordt beschouwd als gift van Koper boven de normale prijs die voor het Kavel moet worden betaald. Het Giftelement komt in zijn geheel ten goede aan het met de opbrengst van de Online Veiling te dienen goede doel: het geselecteerde project van SOS Kinderdorpen.

Gunning: de aanvaarding van het hoogste Bod door Veilinghoudster.

Kavel: elk object dat door middel van de Online Veiling door Verkoper te koop wordt aangeboden.

Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen Koper en Verkoper inhoudende de koop van een Kavel door Koper via de Online Veiling, waarvan de opbrengst boven de normale prijs van het Kavel ten goede komt aan het geselecteerde project van SOS Kinderdorpen.

Koopprijs: het hoogste Bod waarvoor de Gunning heeft plaatsgevonden, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting (behoudens over het Giftelement).

Koper: degene aan wie de Kavel is toegewezen omdat door hem / haar het Bod is uitgebracht dat Veilinghoudster als hoogste bod tijdens de Online Veiling heeft aanvaard.

Toezichthoudende notaris: de notaris van kantoor Krans Notarissen, Van Eedenstraat 20 te (2012 EM) Haarlem, handelsregisternummer 34308463, die toezicht houdt op het juiste verloop van de Online Veiling.

Online Veiling: de door Stichting Lionsclub Heemstede Bennebroek georganiseerde Online Benefiet Veiling ten behoeve van financiële ondersteuning van een geselecteerd project van SOS Kinderdorpen, zoals vermeld in het Sterrengala Haarlem Online Magazine van oktober 2020 en toegelicht op de website www.sterrengalahaarlem.nl.

SOS Kinderdorpen: Stichting Nederlandse Vrienden der SOS Kinderdorpen, Maassluisstraat 2 te (1062 GD) Amsterdam (ANBI – handelsregisternummer 41197577; fiscaal nummer 002839684). Een kinderontwikkelingsorganisatie, onderdeel van de federatie SOS Children’s Villages International, die zich wereldwijd structureel inzet voor kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen en kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren.

Veilinghoudster: Stichting Lionsclub Heemstede Bennebroek, gevestigd te Haarlem aan de Jacob Catslaan 2 (2012 PE), handelsregisternummer 34293211, organisator van de Online Veiling. Veilinghoudster is geen professioneel handelaar dan wel professioneel veilinghoudster.

Veilingvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de Online Veiling.

Verkoper: degene die een of meerdere Kavels ten verkoop aanbiedt via Veilinghoudster op de Online Veiling, onder de voorwaarde en volgens afspraak met Veilinghoudster dat de opbrengst van ieder te verkopen Kavel, onder aftrek van de tussen Verkoper en Veilinghoudster overeengekomen minimum verkoopprijs en onder aftrek van de verschuldigde omzetbelasting in zijn geheel ten goede komt aan het geselecteerde project van SOS Kinderdorpen ten bate waarvan de Online Veiling wordt gehouden.

Verzendkosten: de kosten voor verzending van het gekochte Kavel aan Koper.

Artikel 2. Duur Online Veiling en Notarieel Toezicht

2.1
De Online Veiling wordt gehouden met ingang van het uitkomen van het Sterrengala Haarlem Online Magazine oktober 2020, waarin de Online Veiling wordt aangekondigd, tot en met dinsdag 1 december 2020 om 23.59, dan wel zoveel langer als Veilinghoudster in overleg met Verkoper zal vaststellen. Het verloop van de Online Veiling en een eventuele verlenging van de termijn van de Online Veiling staan onder toezicht van de Toezichthoudende Notaris.

Artikel 3. Bieden

3.1
Een Bod is uitsluitend geldig als het via internet wordt gedaan met gebruikmaking van het daarvoor op de website www.sterrengalahaarlem.nl geplaatste online formulier en met vermelding van alle in dat online formulier gevraagde gegevens van Bieder. Bieder staat in voor de juistheid van alle in het online formulier vermelde gegevens. Bieder wordt geacht uitsluitend voor zichzelf te bieden. Bieder is verplicht om bij het doen van een bod zijn / haar persoonsgegevens te vermelden zoals gevraagd in het genoemde online formulier. Bieder draagt er zorg voor dat hij / zij voor Veilinghoudster en/of voor de Toezichthoudende Notaris via de door hem / haar in het genoemde online formulier vermelde gegevens (woon- en/of vestigingsadres en e-mailadres en telefoonnummer) bereikbaar is.

3.2
Een Bod wordt verhoogd met 21% omzetbelasting nadat Gunning heeft plaatsgevonden, behoudens over het Giftelement. Ook komen de kosten van verzending van de Kavel naar Koper voor rekening van Koper. Als Bieder de Kavel gegund krijgt en daarmee Koper van de Kavel wordt, betaalt hij / zij voor de Kavel dus de Koopprijs (inclusief 21% omzetbelasting behoudens over het Giftelement) en de kosten van verzending van de gekochte Kavel aan Koper.

3.3
Veilinghoudster bepaalt voor welk bedrag een Kavel wordt ingezet en met welke stappen een Bieding wordt verhoogd.

3.4
Als twee of meer Bieders gelijktijdig het hoogste Bod uitbrengen, beslist Veilinghoudster hierover na overleg met de Toezichthoudende Notaris en heeft Veilinghoudster het recht de Kavel direct opnieuw te doen veilen onder dezelfde voorwaarden.

3.5
In geval van onenigheid of onduidelijkheid over de Gunning of over iets anders, bijvoorbeeld in verband met een vergissing van Veilinghoudster en/of in verband met een storing in een internetverbinding en/of in verband met het uitvallen van een internetverbinding, beslist de Toezichthoudende Notaris na overleg met Veilinghoudster en heeft Veilinghoudster het recht de Kavel direct opnieuw te doen veilen onder dezelfde voorwaarden.

Artikel 4. Kavel

4.1
Omschrijvingen van de Kavels en alle schriftelijk of mondeling daarover verstrekte inlichtingen worden geacht naar beste weten door Verkoper, via Veilinghoudster, te zijn gedaan en kunnen nimmer aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Verkoper en/of Veilinghoudster en/of tot onttrekking aan de plicht van Koper om de Kavel af te nemen en te betalen. Verkoper en/of Veilinghoudster geeft ter zake geen enkele garantie of vrijwaring.

4.2
Veilinghoudster is gerechtigd om de volgorde van vermelding van de te veilen Kavels vast te stellen en te wijzigen, Kavels samen te voegen dan wel te splitsen, één of meerdere Kavels uit de Online Veiling te nemen of aan de Online Veiling toe te voegen en tijdens de duur van de Online Veiling over de Kavels aanvullende informatie te verstrekken.

4.3
Een Kavel wordt verkocht in de feitelijke staat waarin deze zich bij aanvang van de Online Veiling bevindt, zoals de Kavel in de informatie in het Online Magazine en op de website www.sterrengalahaarlem.nl wordt omschreven.

Artikel 5. Koopovereenkomst, controle van Identiteit van Koper, betaling van de Koopprijs

5.1
Als gevolg van de Gunning komt de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand en is de verkochte Kavel per dat moment voor rekening en risico van Koper. De Koopovereenkomst komt tot stand onder de voorwaarde dat de Toezichthoudende Notaris de identiteit van Koper aan de hand van een rechtsgeldig identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. Koper zal de Toezichthoudende Notaris ten behoeve van die controle de hem / haar gevraagde identiteitsgegevens verstrekken. Als Koper een rechtspersoon is betreft dat een geldig uittreksel uit het handelsregister alsmede overige door de Toezichthoudende Notaris te bepalen gegevens. De Toezichthoudende Notaris vraagt en controleert de identiteitsgegevens van Koper in verband met de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Zie voor verdere informatie hierover en over verplichtingen in het kader van de Wwft de website van het kantoor van de Toezichthoudende Notaris: https://netwerknotarissen.nl/kantoren/krans-notarissen.Kavels blijven eigendom van Verkoper totdat de Toezichthoudende Notaris de identiteit van Koper heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden en totdat Koper de Koopprijs volledig heeft voldaan.

5.2
Veilinghoudster zal de tot stand gekomen Koopovereenkomst voor de Kavel schriftelijk aan Koper bevestigen. Daarvoor zal Veilinghoudster gebruik maken van de door Koper bij zijn / haar Bod verstrekte gegevens.

5.3
De Koopprijs, vermeerderd met het bedrag van de kosten van verzending van de gekochte Kavel aan Koper, dient in zijn geheel door Koper binnen 14 dagen na de datum van de koopbevestiging te worden voldaan door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag, zoals vermeld in de koopbevestiging, op de daarin aangegeven bankrekening van Veilinghoudster. Op verzoek wordt aan Koper voor de koop van de Kavel een factuur gezonden.

5.4
Indien Koper niet binnen de hiervoor in artikel 5.3 gestelde termijn de Koopprijs geheel heeft voldaan, is Koper over de Koopprijs dan wel over het niet voldane gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd vanaf het verloop van de in artikel 5.3 hiervoor omschreven termijn tot de dag van betaling.

Artikel 6. Levering van Kavel

6.1
Veilinghoudster zal met Koper een afspraak maken over de levering en over de termijn van levering van het gekochte Kavel aan Koper dan wel zal Koper in contact brengen met Verkoper van het betreffende Kavel om daarover een afspraak met Koper te maken.

Artikel 7. Beperking aansprakelijkheid, extra kosten, bekendheid Online Veilingvoorwaarden

7.1
Elke aansprakelijkheid van Veilinghoudster, van Verkoper en van de Toezichthoudende Notaris in verband met de Online Veiling is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2
Indien en voor zover in verband met de koop van een Kavel via de Online Veiling additionele kosten moeten worden gemaakt door Koper, zijn deze kosten voor rekening van Koper en kan Koper ter zake geen aanspraak jegens Veilinghoudster, jegens Verkoper en/of jegens de Toezichthoudende Notaris doen gelden.

7.3
Koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de Online Veilingvoorwaarden.

Artikel 8. Niet nakoming

8.1

Onverminderd de betalingsverplichting als bedoeld in de artikelen 5.3 en 5.4 en onverminderd het recht van Verkoper om nakoming te vorderen, is Koper verplicht tot vergoeding van alle kosten die Verkoper en/of Veilinghoudster redelijkerwijs heeft moeten maken in verband met niet nakoming van enige verplichting door Koper voortvloeiende uit de Koopovereenkomst en/of uit de Veilingvoorwaarden.

8.2 Indien algehele betaling van de Kavel door Koper niet uiterlijk 2 maanden na de Gunning heeft plaatsgevonden, kan Verkoper de Koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Dat laat onverlet het recht van Verkoper om Koper aan te spreken wegens de door Verkoper geleden schade.

Artikel 9. (Gedeeltelijke) Ongeldigheid Veilingvoorwaarden

Indien en voor zover enige bepaling van de Veilingvoorwaarden, of een deel daarvan, niet rechtsgeldig zou zijn laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van de Veilingvoorwaarden onverlet. In dat geval zal/zullen (een) ongeldige bepaling(en) worden vervangen door (een) bepaling(en) die zoveel mogelijk in overeenstemming is/zijn met de inhoud en de bedoeling van de ongeldige bepaling(en) van de Veilingvoorwaarden.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Veilinghoudster en Koper en – voor zover van toepassing – de Toezichthoudende Notaris en Koper is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet door partijen in der minne kunnen worden opgelost zullen bij uitsluiting ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Oktober 2020

VEILING­VOORWAARDEN Sterrengala Haarlem

Op de Sterrengala Haarlem benefietveiling van Stichting Lionsclub Heemstede Bennebroek, gevestigd te Heemstede, zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing: